#saveprisonersingohardasht

Rt @peyman-partovii: سخت ترین روزهای زندگی هر انسان بودن در حبس و زندان است. چه زندان ذهن چه زندان جسم. من تجربه هر دو اینها را دارم. اولی…

-
0
64
@AliMora42339566
شلغم
@AliMora42339566

Rt @naz-tosan: طنینِ وطن در گوش‌های ما چون مارشی نیرومند ندا در خواهد داد مردگان را که رستاخیز کنند برای جنگیدن برای آزادی.. #saveprisoner…

-
0
3